اخبار و تازه ها
  • عضویت در آزمایشگاههای مركز نانو كشور
    معاون توسعه پژوهش وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ازعضویت آزمایشگاه جامع تحقیقات در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو کشور خبرداد.
  • عضویت دكتر نادر صاكی در شورای عالی پژوهشی شهرداری كلان شهر اهواز
    عضویت در شورای عالی پژوهشی شهرداری
  • پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز خطاب به جامعه ی دانشگاهی استان
    پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز خطاب به جامعه ی دانشگاهی استان
مراکز تحقیقاتی
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه