اخبار و تازه ها
  • پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز خطاب به جامعه ی دانشگاهی استان
    پیام سرپرست دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز خطاب به جامعه ی دانشگاهی استان
  • پیام تقدیر سرپرست دانشگاه خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
    پیام تقدیر سرپرست دانشگاه خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز
  • دكتر اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز شد
    با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دکتر اسماعيل ايدني به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز منصوب شد.
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه